1. CENTRAL KROATIEN
2. ISTRIEN
3. KVARNER
4. DALMATIEN NORD
5. DALMATIEN CENTRAL
6. DALMATIEN SYD
7. SLAVONIEN

Startside
Søg feriebolig
Ejendomme til salg
Indhold i kurv
Kontakt os
Nyhedsbrev ønskes
Konkurrence
Kroatiens kort
Om os
Handelsbetingelser

GOUDA DIBS

Tilbage Startside Søg feriebolig Indhold i kurv Kontakt os Kroatiens kort Om os Handelsbetingelser Konkurrence Luk vindue Frem

Dansk Engelsk Tysk Kroatisk

Vores handelsbetingelser
Leveringsbetingelser
Bestilling af en feriebolig i Kroatien kan ske via denne hjemmeside. Ved alle bestillinger skal kunden oplyse E-mail adresse, navn, adresse samt telefonnummer, antallet af personer, samt evt. husdyr.

Bestillingen, og dermed oplysningerne og vilkårene på hjemmesiden, er bindende for Nexttime Croatia ApS og kunden når:

1. Bekræftelse for bestillingen (reservation) er sendt til kunden til den oplyste E-mail adresse
2. Samtidig hæves depositum på kundens konto eller depositum er betalt inden for den på bestillingsbekræftelsen anførte tidsfrist, (benyttes såfremt kunden ikke kan gennemføre online betaling)
Ved bestilling forudsættes det at kunden har accepteret de på hjemmesiden oplyste vilkår for opholdet.

Kunden er ydermere ved bestillingen forpligtet til at oplyse eventuelle personlige forhold for kunden eller andre rejsende, og som kræver speciel hensyntagen i forbindelse med lejemålet (her tænkes på handicap, allergier eller deslige).

Såfremt kunden vil medbringe husdyr, skal dette meddeles ved bestillingen. Husdyr må kun medbringes, hvis det er nævnt i bestillingsbekræftelsen, og det i øvrigt er tilladt fra ejer at medbringe dyr i boligen. Der må kun medbringes det antal husdyr, der er nævnt i bestillingsbekræftelsen.

Depositum udgør 1500DKK / 200 EUR. Betaling til Nexttime Croatia ApS kan foregå på 2 måder:

1. Betaling via hjemmesidens betalingskortsystem, i det følgende nævnt som online betaling. Ved online betalinger hæves depositum først på kundens konto ved afsendelse af bestillingsbekræftelsen.
2. Betaling via overførsel direkte via kundens netbank til Nexttime Croatia ApS konto 0268 - 4310 171 789 og skal betales umiddelbart efter at bestillingen er bekræftet af Nexttime Croatia ApS via mail og skal være modtaget hos Nexttime Croatia ApS inden for 3 bankdage fra bekræftelsesdato. Ved direkte indbetaling skal der i teksten være anført bookingnummer fra bestillingsbekræftelsen.

Evt. afbestillingsforsikring, års rejseforsikring mv. kan bestilles via samtidig med kundens booking. Der henvises til betingelser i afsnittet med Gouda rejseforsikring.

Opholdets pris omfatter udelukkende indkvartering i hotelværelse/lejlighed, turistskat for antallet af personer samt. evt. forplejning i henhold til beskrivelsen på hjemmesiden.

(I Kroatien skal vi overholde de gældende love om turist skat, hvilket er inkluderet i de enkelte udlejningspriser gældende for det antal personer, som er nævnt på søgningsangivelsen. Det er derfor vigtigt at angive ved bestillingen, hvor mange personer man vil være i den lejede bolig samt børn mellem 0-11 & 12-18 år.)

Kunden bør undersøge om der stilles krav om visum eller vaccination til det pågældende rejsemål. Nexttime Croatia ApS kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for mulige omkostninger i forbindelse med at kunden undlader at undersøge krav til visum og vaccination. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikring o. lign. er ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse forhold påhviler den rejsende selv.

Særlige faciliteter så som adgang til tennisbane, minigolf o. lign. er sædvanligvis ikke inkluderet i opholdets pris, ligesom det på visse steder må påregnes, at der opkræves leje for liggestole, parasoller m.v.

Betaling for opholdet med fradrag af evt. tidligere betalt depositum skal være Nexttime Croatia ApS i hænde senest 6 uger før opholdets start. Betaling senere end de nævnte forfaldstidspunkter berettiger Nexttime Croatia ApS til at annullere udlejningen uden at refundere depositum.

Bestilles opholdet senere end 6 uger før opholdets begyndelse, betragtes bestillingen som bindende såfremt Nexttime Croatia ApS bekræfter reservationen per e-mail, med post eller pr. telefon senest 48 timer efter bestillingsøjeblikket og betalingen skal være online eller være Nexttime Croatia ApS i hænde inden 3 bankdage efter bekræftelsesdatoen.

Eventuel annullering af opholdet i de sidste 6 uger før afrejse ændrer ikke på at Nexttime Croatia ApS har krav om at få betalt det fulde beløb for opholdet.

Fortrydelsesret


OVERDRAGELSE, ÆNDRINGER/FORTRYDELSE OG AFBESTILLING INDEN OPHOLDETS START

På kundens foranledning.
Ændringer.
Dersom kunden, efter betaling af depositum og/eller opholdets pris, ønsker foretaget ændringer med hensyn til opholdets varighed, feriebolig, rejsedeltagere, etc. gælder følgende regler:

1. Ved ændringer, der meddeles Nexttime Croatia ApS mere end 6 uger før lejemålets aftalte start, vil Nexttime Croatia ApS opkræve et administrationsgebyr på DKK 300 / EUR 50 pr. feriebolig.
Administrationsgebyret indbetales af den som reservationen er udstedt til, samtidig med besked om ændringen, således at der altid, som minimum, er indbetalt det fulde depositum på opholdet.
2. Samme administrationsgebyr skal betales, såfremt kunden ønsker at overdrage opholdet til andre, der opfylder alle betingelser for at deltage i opholdet. Det forudsætter dog, at evt. hotels regler ikke udelukker overdragelse samt, at Nexttime Croatia ApS underrettes herom i rimelig tid inden opholdets påbegyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af opholdet.
3. Ændringer af feriebolig, periode (dato), varighed eller antal deltagere, som meddeles Nexttime Croatia ApS og bekræftes af denne senere end 6 uger før den oprindeligt aftalte start på opholdet, betragtes som afbestilling (jfr. nedenfor) og en ny bestilling.

Afbestilling.
Kunden har ret til at afbestille opholdet på nedenstående vilkår, med mindre Nexttime Croatia ApS, senest ved aftalens indgåelse, har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørernes forhold ikke kan ske uden at hele opholdsprisen er tabt.
Ved afbestilling af et ophold, hvortil bekræftelse af reservation er udstedt, gælder følgende regler:

1. Ved afbestilling mere end 6 uger før opholdets start, vil depositum ikke blive refunderet.
2. Ved afbestilling mindre end 6 uger før opholdets start, vil indbetalte penge ikke blive refunderet.

Eventuel annullering af lejeaftalen i de sidste 6 uger før afrejse ændrer ikke på at Nexttime Croatia ApS har krav om at få betalt det fulde beløb for opholdet.

En afbestilling eller ændring betragtes som foretaget, når skriftlig meddelelse herom er modtaget.
>BR> Kunden kan afbestille ferieboligen, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før første lejedag, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre ligestillede begivenheder. Nexttime Croatia ApS følger her Udenrigsministeriets officielle anbefalinger. Den ansvarsfrie afbestillings ret for kunden gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Afbestiller kunden alligevel træder Nexttime Croatia ApS ’s almindelige afbestillingsregler i kraft.

På Nexttime Croatia ApS’s foranledning.
Såfremt Nexttime Croatia ApS inden afrejse aflyser lejeaftalen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden lejeaftalens start viser sig, at Nexttime Croatia ApS ikke vil kunne gennemføre opholdet som aftalt, eksempelvis ved at Nexttime Croatia ApS ikke vil kunne levere de aftalte ydelser, som følge af kontraktbrud fra boligejers side, ekspeditionsfejl eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige.

Nexttime Croatia ApS påtager sig intet ansvar for ændringer i forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (f.eks. ændringer i fiskerettigheder, badeforhold, forhøjelse af lokale skatter, lukning af butikker og restauranter o. lign., nedlæggelse af skilifter m.m.), ligesom Nexttime Croatia ApS ikke påtager sig ansvar for forringelse af lejerens ferieophold, når det skyldes vejrforhold samt lokale forordninger såsom badeforbud, lukning af pool og lignende.

Samtidig med at Nexttime Croatia ApS informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om hvilke beføjelser, kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig.

Såfremt ændringen medfører, at opholdets økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen.
I tilfælde af at Nexttime Croatia ApS aflyser opholdet, uden at det skyldes kundens egne forhold, har kunden ret til at opsige lejeaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb.

Kunden kan også vælge i stedet at opholde sig i anden bolig efter eget valg, såfremt Nexttime Croatia ApS uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.

Såfremt kunden vælger at leje en bolig til en højere pris, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at opholde sig i en bolig til lavere pris, skal Nexttime Croatia ApS tilbagebetale prisforskellen.
Lider kunden økonomisk tab som følge af Nexttime Croatia ApS’s ændringer eller som følge af opholdets aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:
1. Kundens egne forhold.
2. En uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure), som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse, eller være undgået af Nexttime Croatia ApS eller nogen, Nexttime Croatia ApS er ansvarlig for.

Kunderne har endvidere krav på erstatning, hvis Nexttime Croatia ApS har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved opholdet, og disse ikke vil kunne leveres.

Der tages forbehold for hjemmesidens søgebegrænsninger samt billedmateriale, når det gælder boligindretning, specialtilbud samt varierende priser ved forskellige antal personer og alder.

Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give Nexttime Croatia ApS meddelelse herom inden 3 dage efter at kunden har fået oplysning om ændringen, aflysningen eller ferieopholdets start. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

NEXTTIME CROATIA APS’S PLIGTER OG ANSVAR EFTER OPHOLDETS START:
Nexttime Croatia ApS er forpligtet til at gennemføre lejeaftalen i overensstemmelse med hjemmesiden og bestillingsbekræftelsen. Nexttime Croatia ApS’s forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også de, som leveres af andre end Nexttime Croatia ApS. Oplysninger på Nexttime Croatia ApS’s hjemmeside er bindende for Nexttime Croatia ApS. Nexttime Croatia ApS kan dog ændre oplysninger på hjemmesiden, inden bestillingsbekræftelsen afsendes, og såfremt kunden inden bestillingsbekræftelsen afsendelse tydeligt informeres om ændringerne.
Såfremt der mellem Nexttime Croatia ApS og kunden er truffet særlige aftaler, som afviger fra de på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er angivet på bestillingsbekræftelsen eller på anden måde klart kan dokumenteres.
Der foreligger en mangel ved opholdet, hvis kunden ikke modtager de ydelser, som gennem hjemmesiden, annoncer eller særlige aftaler med Nexttime Croatia ApS er angivet på bestillingsbekræftelsen, eller ydelserne er af ringere kvalitet end et aftalte eller tilsikrede. Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler.
Det anses heller ikke for en mangel ved opholdet, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes kundens egen forsømmelse, ikke begrunder mangler ved opholdet.
Er ferieboligen mangelfuld, har Nexttime Croatia ApS ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre Nexttime Croatia ApS uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves jfr. ovenfor, eller afhjælper Nexttime Croatia ApS ikke manglen inden rimelig tid, har kunden krav på forholdsmæssigt afslag i opholdets pris.
Tilbyder Nexttime Croatia ApS at afhjælpe en mangel, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden.
Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er ferieboligen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftligt aftalte formål med opholdet er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald senest 48 timer efter lejeaftalens start underrette Nexttime Croatia ApS via fax, e-mail eller sms herom. (mail@nexttimecroatia.dk, fax +45 32 52 08 92, sms +45 24 63 45 06)
Hæver kunden aftalen, skal Nexttime Croatia ApS tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme Nexttime Croatia ApS en godtgørelse, som svarer til den værdi, opholdet må antages at have haft for kunden.
Lider kunden økonomisk tab som følge af, at opholdet er mangelfuldt, har kunden krav på erstatning fra Nexttime Croatia ApS, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af Nexttime Croatia ApS eller nogen, Nexttime Croatia ApS er ansvarlig for.
Nexttime Croatia ApS er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som Nexttime Croatia ApS eller nogen, Nexttime Croatia ApS er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

Erstatning for personskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. Nexttime Croatia ApS yder ingen erstatning for ulemper grundet forsyningssvigt på ferieboligen, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lignende faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver Nexttime Croatia ApS sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i ferieboligernes egne brochurer.
Kunden er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Nexttime Croatia ApS er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra boligen eller deponeringsbokse og lignende.
Nexttime Croatia ApS kan ikke gøres ansvarlig for oplysninger vedrørende transporttider og priser på transport og lign.
KUNDENS PLIGTER OG ANSVAR:
Kunden er forpligtet til at følge de anvisninger for opholdets gennemførelse, som Nexttime Croatia ApS eller dennes repræsentant m.fl. fastsætter.
Kunden skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til ferieboligens regler for ophold m.v.
Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra feriebolig, således at videre ophold må foretages på kundens egen foranledning og for egen regning.
Kunden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han/hun forvolder på ejendele, som tilhører andre kunder, Nexttime Croatia ApS, ferieboligejeren, hotel m.v.
Kunden er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer.
Det påhviler kunden selv at afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter. Kunden er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde o. lign. under opholdet, og det påhviler kunden selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v.
Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af opholdet, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

REKLAMATIONER: Eventuelle reklamationer skal gøres gældende over for Nexttime Croatia ApS inden 48 timer, efter at kunden har opdaget manglen med henblik på afhjælpning på stedet.
Undladelse heraf vil medføre tab af retten til senere at kræve erstatning.
Dette gælder dog ikke, hvis Nexttime Croatia ApS har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på kundens person.
Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger ved efterlysning kan Nexttime Croatia ApS opkræve et gebyr på DKK 300 / EUR 50, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

Kundens ændring af opholdet:
1. Indtil 6 uger før opholdets start: ekspeditionsgebyr EUR 50 / DKK 300.
2. Mindre end 6 uger før opholdets start: Betragtes som afbestilling og ny bestilling

Kundens afbestilling af opholdet:
1. Ved afbestilling senest 6 uger før opholdets start, vil depositum ikke blive refunderet.
2. Ved afbestilling senere end 6 uger før opholdets start, vil indbetalte penge ikke blive refunderet. Afbestilling ændrer ikke på at Nexttime Croatia ApS har krav om at få betalt det fulde beløb for opholdet

Nexttime Croatia ApS tager forbehold for trykfejl på hjemmesiden og eventuelle annoncer

Lovvalg og værneting: Evt. søgsmål med Nexttime Croatia ApS skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift (Ankenævn). Værneting: Sø- og Handelsretten København

For yderligere oplysninger mail@nexttimecroatia.dk

Webdesign af Bradsted Webdesign 2006 - 2022